Razpis teme doktorske disertacije z naslovom:
Kultivirane rastline kot indikatorji klimatskih sprememb od poznega holocena (železne dobe) do danes na območju južnega dela osrednje Evrope
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Šušek
Somentor: dr. Andrej Paušič, viš. pred.