Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Poslovodni odbor (PO) Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM odloča o poslovanju, o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je FKBV ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom FKBV in o upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je FKBV pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Poslovodni odbor v skladu s statutom določi svoje naloge in sprejme poslovnik ter program dela. Poslovodni odbor sklicuje in vodi dekan fakultete.

Poslovodni odbor FKBV ima šest članov, ki jih izvoli Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM na predlog dekana. Člani Poslovodnega odbora so lahko tudi drugi delavci članice.

Mandatna doba članov Poslovodnega odbora traja štiri leta.

Dekan in tajnik sta člana Poslovodnega odbora po svojem položaju.

Prodekan za študentska vprašanja je član Poslovodnega odbora po svoji funkciji.

Sestava Poslovodnega odbora FKBV

  • red. prof. dr. Branko Kramberger – predsednik
  • mag. Tamara Razboršek, tajnik fakultete
  • Izr. prof. dr. Miran Lakota, član
  • Izr. prof. dr. Andrej Šušek, član
  •  Nika Gregorič – študentka
  • Tatjana Kac, članica.

 

Zapisniki sej PO

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand