Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

SODELAVCI

PREDSTOJNIK INŠTITUTA: DOC. DR. JERNEJ PRIŠENK – specialist za ekonomiko in tehnologije konjereje

img1 isk

image4

Doc. dr. Jernej Prišenk je predstojnik Inštituta za ekonomiko in tehnologije športne konjereje. Kot uspešni aktivni tekmovalec v preskakovanju zaprek ima 18 let izkušenj s konji, njihovo oskrbo in tekmovanji. Leta 2016 je bil izvoljen za podpredsednika JK Kasco Svečina in s tem nadgradil svojo športno kariero z vodstvenimi izkušnjami. Študijsko in akademsko pot je nadaljeval z raziskavami povezanimi z etologijo, prehrano in tehnologijo reje ter oskrbe športnih konj. Diplomsko delo je bilo v celoti namenjeno proučevanju ekonomiki in etološkim in zdravstveno varstvenim pogojem za uspešno treniranje konj v preskakovanju zaprek. Sledile so raziskave s terena, pri katerih je doc. dr. Jernej Prišenk v večini primerov vodilni raziskovalec. Svoje znanje in izkušnje prenaša na študente kot profesor in nosilec predmeta Ekonomika in tehnologije konjereje na študente Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Z dnem 1.3.2018 je Dekan fakultete imenoval doc. dr. Jerneja Prišenka za predstojnika inštituta za dobo 4 let.

DOC. DR. MARJAN JANŽEKOVIČ – specialist za etologijo živali in graditev kmetijskih objektov

image5 200 image6 200

image7 200 image8 200

S konjerejo je povezan že od mladosti, ko so konjsko vprego uporabljali na domači kmetiji. Kot agronom se je srečeval z različnimi tehnologijami reje domačih živali, pripravo idejnih rešitev za novogradnje in rekonstrukcije kmetijskih objektov in njihovim umeščanjem v prostor. V okviru tehničnih znanj in kompetenc je usposobljen tudi za etološke raziskave z živalmi s pomočjo neinvazivnih metod in za njihovo odbiro. Sodeluje pri ocenjevanju kmetijske mehanizacije in opreme, ki je v zadnjem času enden izmed pomembnejših dejavnikov v kmetijstvu. Je tudi sodelavec programov usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja za oskrbovalce in imetnike živali.

Kot visokošolski učitelj prenaša svoje teoretične in praktične izkušnje na mlajšo generacijo. Izvaja izobraževanje na področju strokovno teoretičnih predmetov v živinoreji (govedoreja, etologija, proizvodni sistemi in tehnologije v živinoreji, reja domačih živali, ekološka živinoreja, sonaravna živinoreja v sredozemskem kmetijstvu, stroji v živinoreji. Kot nosilec prakse študentov živinoreje skrbi za prenos pridobljenih teoretičnih znanj in njihovo uporabnost na mojstrskih kmetijah po Sloveniji, med katerimi je kar nekaj konjerejskih. Mnogo študentk in študentov iz različnih študijskih programov in usmeritev na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je uspešno zaključilo svoje izobraževanje s pripravo in zagovorom diplomskkih del pod mentorstvom dr. Janžekoviča. Za omenjene aktivnosti je bil deležen večih priznanj, med drugim po mnenju študentov za najboljšega pedagoškega delavca.

VIŠ. PRED. MAG. MAKSIMILJAN BRUS – specialist za prehrano živali

image9 200

Viš. pred. mag. Maksimiljan Brus je predavatelj na področju splošne prehrane domačih živali in tudi na specialnih področjih prehrane živali kot so prehran neprežvekovalcev, prehrana prežvekovalcev in pa optimizacija krmil in krmnih mešanic. Sodeluje pri načrtovanju in izvajanju različnih prehranskih poskusov tako pri neprežvekovalcih kot pri prežvekovalcih v uvajanju in testiranja novih prehranskih dodatkov, krmil in krmnih mešanic za boljšo proizvodnost, boljše počutje in bolj zdravje živali.

RED. PROF. DR. KARMEN PAŽEK – specialistka za management v kmetijstvu in dopolnilne dejavnosti na kmetiji

image10 200

Red. prof. d. Karmen Pažek je predavateljica za predmetno področje Management v kmetijstvu. Njeno raziskovalno področje zajema raziskave iz managementa v kmetijstvu s poudarkom na simulacijskem modeliranju kmetijskih proizvodnih sistemov, oceni ekonomike kmetijstva s poudarkom na dopolnilnih dejavnostih, oceni tveganj v kmetijstvu, večkriterijski odločitveni analizi in opcijskemu modeliranju. Je avtorica in soavtorica številnih del povezanih s prej omenjenimi področji, aktivno pa je kot nosilka in sonosilka vključena tudi v projektnem raziskovalnem delu.

IZR. PROF. DR. JANJA KRISTL – specialistka za laboratorijske in kemijske analize

image11 200

Izr. prof. dr. Janja Kristl je predavateljica za predmetno področje Kemija, Agrokemija in Kemijske analitične metode v kmetijstvu. Njeno raziskovalno področje zajema raziskave s področja kemijske analitike različnega materiala rastlinskega izvora, od priprave vzorcev do kvantitativnih določitev. Pri raziskavah uporablja klasične analitske metode in različne instrumentalne tehnike (molekulska absorpcijska spektroskopija – analitika celokupnega škroba, fosforja, skupnih fenolnih spojin, …; atomska absorpcijska in emisijska spektroskopija – analitika mineralnih snovi in težkih kovin; tekočinska kromatografija – analitika organskih snovi). Njeno raziskovalno delo je predvsem interdisciplinarne narave.

RED. PROF. DR. JERNEJ TURK – specialist za agrarno ekonomiko in kmetijsko politiko

image12 400

Prof. dr. Jernej Turk je redni profesor za področji agrarne ekonomike in kmetijske politike na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Je avtor oziroma soavtor številnih znanstvenih člankov, ki so objavljeni v vrhunski mednarodni periodiki, kot tudi avtor prvega univerzitetnega učbenika s področja agrarne ekonomike v Sloveniji. Dr. Jernej Turk se ukvarja s pristopi parametričnega in neparametričnega modeliranja med katere spadajo različni optimizacijski procesi kmetijske proizvodnje in napovedovanja potrošnje/povpraševanja po različnih kmetijskih proizvodih na trgu.

 

RED. PROF. DR. GJOKO BUNEVSKI - specialist za rejo in selekcijske metode v konjereji

Profesor Gjoko Bunevski je redni profesor na Fakulteti za kmetijstvo in prehrano v Skopju. Je specialist za selekcijske metode in rejo konj. Profesor Bunevski gostuje kot gostujoči profesor pri predmetu Ekonomika in tehnologije športne konjereje na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Kot uspešen raziskovalec aktivno sodeluje s sodelavci Inštituta saj so objavili številne znastvene članke v mednarodnih znastvenih publikacijah. 

Gj

 

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand